Barion Pixel

ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Sweet Escape Kft által üzemeltetett https://digitalis.szabaduloszoba.hu URL-en elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül a meghirdetett online játékok lejátszására (a továbbiakban együtt: „Tartalmak”) vonatkozik és ennek keretében a Tartalmakat vásárló személyek (továbbiakban: „Játékos”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Sweet Escape Kft és Játékos a továbbiakban együttesen: „Felek”).

A Tartalmak lejátszásra történő jelentkezéssel a Játékos kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Játékos a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, az elérésre nem jogosult.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A szolgáltató a Weboldalon elérhető tartalmak esetében a Sweet Escape Kft., melynek adatai a következők:

Székhely: 1091 Budapest Üllői út 115/B

E-mail cím: szabaduloszoba@gmail.com

Adószám: 25417764-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-273965

 

1.2. Jelen ÁSZF a Tartalmak lejátszására történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza a Felek jogait és kötelezettségeit.

 

1.3. Sweet Escape Kft kijelenti, a Játékos pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Felek között, abban az esetben azok elfogadják az e-mail üzenetet írásbeliként.

 

1.4. A Tartalmak lejátszási jogának megszerzésére a Weboldalon keresztül lehet jelentkezni, az ÁSZF- ben meghatározott módon.

 

1.5. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Játékos felel. A Sweet Escape Kft kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására az ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt emailcímen van lehetőség, valamint a Játékos által regisztrált fiókban.

 

1.6. Felek között a Tartalmak megtekintésére jelentkezés a Sweet Escape visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Sweet Escape Kft számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őriz.

 

1.7 A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

 

2. Jelentkezés a Tartalmak megtekintésére

2.1. A Játékos a Tartalmakkal kapcsolatos részletes információkat a Weboldal vonatkozó URL-jein érheti el. Ha több információra van szüksége a Tartalmakról, lépjen kapcsolatban velünk a fentebb megadott e-mail címen.

 

2.2. Az egyes Tartalmak megtekintéséért fizetendő díj az adott Tartalom oldalán kerül feltüntetésre. A fizetendő ár, általános forgalmi adót tartalmazó bruttó árként van feltüntetve.

 

2.3. A Tartalmak megtekintési díja változtatásának jogát a Sweet Escape Kft fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Amennyiben a Weboldalon a Sweet Escape Kft minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a szolgáltató nem köteles a Tartalom megtekintését hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő hozzáférést, amelynek ismeretében a Játékos elállhat vásárlási szándékától.

 

2.4. A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést a Sweet Escape Kft csak akkor fogadja el, ha a Játékos a hozzáférés megvásárlásánál valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Sweet Escape Kft-t semmilyen felelősség nem terheli a Játékos által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért.

 

2.5. A Sweet Escape Kft fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt.

 

2.6 A jelentkezés menete

 

A Játékos az adott Tartalom megtekintéséhez kötődő megtekintési díj megfizetésével szerez jogot a tartalom megtekintésére, melyet a Weboldal, adott Tartalomhoz kapcsolódó jelentkezési oldalon, a Megveszem gombra kattintva tehet meg számlázási és regisztrációs adatainak megadása után. A sikeres tranzakció után a Játékos fiókjában aktíváljuk az adott Tartalom megtekintésének lehetőségét. A megvásárolt Tartalmat ekkor jogában áll egy alkalommal végig játszani. A Játékos a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.

 

3. Fizetési feltételek

A Játékos a megtekintési díjat bankkártyával fizeti Barion fizetési rendszeren keresztül. Az online kártyás fizetés az Barion Payment Zrt. által üzemeltetett oldalon történik. A Barion Általános Szerződési Feltételei itt olvashatók: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ A részvételi díjról kiállított eredeti számlát a Sweet Escape Kft emailben juttatja el a játékos részére az általa a jelentkezéskor megadott emailcímre.

 

4. A Játékos jogai és kötelezettségei

4.1. A Játékosnak jogában áll a Tartalmakat online elérni, megtekinteni és egy alkalommal végig játszani. A Tartalmak megtekintési jogát a játékos nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Játékos nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

 

4.2. A Tartalmakról tilos bármilyen hang-, kép- vagy videófelvétel készítése. Ezen pont megszegése a Játékos hozzáférésének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a Sweet Escape Kft a megtekintési díját nem téríti vissza.

 

4.3. Játékos semmilyen formában nem publikálhatja a Tartalmakban szereplő információkat, kódokat, vagy megoldásokat, mert az más lehetséges Játékosok játékélményét, illetve a Sweet Escape Kft jogait vagy jogos érdekeit sértené, károsítaná.

 

5. A Sweet Escape Kft jogai és kötelezettségei

5.1. A befizetett megtekintési díjat lemondás esetén a Sweet Escape Kft abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét a Játékos még a Tartalom megtekintése előtt, emailen jelzi.

5.2. A Sweet Escape Kft jogosult a Játékost a Tartalmak eléréséből kizárni, amennyiben a többi játékos élményét, illetve a Sweet Escape Kft jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. Az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a megtekintés díja nem jár vissza.

 

6. Kellékszavatosság

6.1. A Játékos – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Játékos a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Játékos viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

6.2. A Játékos köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő napon belül közölni. A Játékos a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

6.3 Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Játékos 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

6.4 A Játékos kellékszavatossági igényét a Sweet Escape Kftvel szemben érvényesítheti.

 

6.5 A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Játékos igazolja, hogy a szolgáltatást az adott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Játékos köteles bizonyítani, hogy az általa által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

7. Felmondási jog

7.1. A fogyasztónak minősülő Játékos a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondási jogának gyakorlására. A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Játékos a felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Sweet Escape Kfthez az ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt elérhetőségek egyikére. A fogyasztónak minősülő Játékos ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő felmondási nyilatkozat-mintát is. A Játékos határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

7.2. Ha a fogyasztónak minősülő játékos felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb a felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Sweet Escape Kft visszatéríti a Játékos által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Sweet Escape Kft az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Játékos más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Játékost semmilyen többletköltség nem terheli.

 

8. Adatvédelem

A Sweet Escape Kft birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. Játékos a megtekintési jog vásárlásával hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

 

9. Szerzői jog, felhasználási jog

A Weboldalon lévő Tartalmak kizárólagos felhasználási joga térbeli korlátozás nélküli (azaz az egész világra szóló), reklámcélú felhasználást is lehetővé tevő, részbeni felhasználást is engedélyező, a felhasználás mértékét tekintve korlátlan módon a Sweet Escape Kft-é. A felhasználási jog kiterjed a Tartalmak, annak egyes Játékai, minden származékos termékére és jogaira, különösen valamennyi online játék felhasználáshoz kapcsolódó jogra (pl.: rögzítésére és a műpéldányok többszörözésére, valamint azok terjesztésére vonatkozó jogokra; többszörözésére, beleértve a számítógéppel való többszörözést is); a Tartalmak, annak részei, illetve a Játékok tetszőleges felhasználásban papíralapú vagy internetes lejátszás céljából történő forgalomba hozatalának jogára; interneten vagy más digitális interaktív módon történő hasznosításának jogára, a Tartalmak jellegzetes és eredeti alakjainak vagy elemeinek kereskedelmi hasznosításának, illetve ilyen hasznosítás engedélyezési jogára is. (merchandising jogok).

 

10. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

10.1. A Játékos a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Tartalmakkal, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a Sweet Escape Kft ügyfélszolgálatához fordulhat az ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt elérhetőségek egyikén.

 

10.2. A Játékosnak a Sweet Escape Kft által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt elérhetőségek egyikén. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Játékos által megadott elérhetőségen a Játékost írásban értesítjük az eredményről.

 

11. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Sweet Escape Kft és Játékos között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Játékos a Sweet Escape Kft székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Játékos számára:

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: 06-1-488-2131, Email: bekelteto.testulet@bkik.hu)

Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

12. Egyebek

12.1. A Sweet Escape Kft minden ésszerű, elvárható intézkedést megtesz a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle kifejezett vagy vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállalnak a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Sweet Escape Kft a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Játékosok tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak védelmi szoftvereket és telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő Tartalom megtekintésére jelentkezés feltételezi a Játékos részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

12.2. A Sweet Escape Kft nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Játékost terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. Nem felelős továbbá az esetleges károkért, ha a Tartalom megtekintésére jelentkezés során bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezik és nem felelős a Játékos számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

 

12.3. A Weboldalon történő Tartalmakra jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), fogyasztó általi részvétel esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Sweet Escape Kft bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

12.4. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

 

Budapest, 2020. május 26.

Sweet Escape Kft.

 

1. számú melléklet

Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződés felmondására irányuló szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Sweet Escape Kft 1091 Budapest Üllői út 115/B

E-mail cím: szabaduloszoba@gmail.com

Adószám: 25417764-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-273965

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (Termék neve)

Átvétel időpontja: (Vásárlás időpontja)

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: (Dátum)

2. számú melléklet

Barion Pixel

A gladiátor
A gladiátor Digitális szabadulós játék
90 perc 2990 Ft
MEGNÉZEM
Időmágus
Időmágus Digitális szabadulószoba
60 perc Ingyenes
MEGNÉZEM