Barion Pixel

ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Sweet Escape Kft által üzemeltetett https://digitalis.szabaduloszoba.hu URL-en elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül a meghirdetett online játékok lejátszására (a továbbiakban együtt: „Tartalmak”) vonatkozik és ennek keretében a Tartalmakat vásárló személyek (továbbiakban: „Játékos”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Sweet Escape Kft és Játékos a továbbiakban együttesen: „Felek”).

A Tartalmak lejátszásra történő jelentkezéssel a Játékos kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Játékos a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, az elérésre nem jogosult.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A szolgáltató a Weboldalon elérhető tartalmak esetében a Sweet Escape Kft., melynek adatai a következők:

Székhely: 1091 Budapest Üllői út 115/B

E-mail cím: szabaduloszoba@gmail.com

Adószám: 25417764-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-273965

 

1.2. Jelen ÁSZF a Tartalmak lejátszására történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza a Felek jogait és kötelezettségeit.

 

1.3. Sweet Escape Kft kijelenti, a Játékos pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Felek között, abban az esetben azok elfogadják az e-mail üzenetet írásbeliként.

 

1.4. A Tartalmak lejátszási jogának megszerzésére a Weboldalon keresztül lehet jelentkezni, az ÁSZF- ben meghatározott módon.

 

1.5. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Játékos felel. A Sweet Escape Kft kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására az ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt emailcímen van lehetőség, valamint a Játékos által regisztrált fiókban.

 

1.6. Felek között a Tartalmak megtekintésére jelentkezés a Sweet Escape visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Sweet Escape Kft számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őriz.

 

1.7 A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

 

2. Jelentkezés a Tartalmak megtekintésére

2.1. A Játékos a Tartalmakkal kapcsolatos részletes információkat a Weboldal vonatkozó URL-jein érheti el. Ha több információra van szüksége a Tartalmakról, lépjen kapcsolatban velünk a fentebb megadott e-mail címen.

 

2.2. Az egyes Tartalmak megtekintéséért fizetendő díj az adott Tartalom oldalán kerül feltüntetésre. A fizetendő ár, általános forgalmi adót tartalmazó bruttó árként van feltüntetve.

 

2.3. A Tartalmak megtekintési díja változtatásának jogát a Sweet Escape Kft fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Amennyiben a Weboldalon a Sweet Escape Kft minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a szolgáltató nem köteles a Tartalom megtekintését hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő hozzáférést, amelynek ismeretében a Játékos elállhat vásárlási szándékától.

 

2.4. A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést a Sweet Escape Kft csak akkor fogadja el, ha a Játékos a hozzáférés megvásárlásánál valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Sweet Escape Kft-t semmilyen felelősség nem terheli a Játékos által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért.

 

2.5. A Sweet Escape Kft fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt.

 

2.6 A jelentkezés menete

 

A Játékos az adott Tartalom megtekintéséhez kötődő megtekintési díj megfizetésével szerez jogot a tartalom megtekintésére, melyet a Weboldal, adott Tartalomhoz kapcsolódó jelentkezési oldalon, a Megveszem gombra kattintva tehet meg számlázási és regisztrációs adatainak megadása után. A sikeres tranzakció után a Játékos fiókjában aktíváljuk az adott Tartalom megtekintésének lehetőségét. A megvásárolt Tartalmat ekkor jogában áll egy alkalommal végig játszani. A Játékos a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.

 

3. Fizetési feltételek

A Játékos a megtekintési díjat bankkártyával fizeti Barion fizetési rendszeren keresztül. Az online kártyás fizetés az Barion Payment Zrt. által üzemeltetett oldalon történik. A Barion Általános Szerződési Feltételei itt olvashatók: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ A részvételi díjról kiállított eredeti számlát a Sweet Escape Kft emailben juttatja el a játékos részére az általa a jelentkezéskor megadott emailcímre.

 

4. A Játékos jogai és kötelezettségei

4.1. A Játékosnak jogában áll a Tartalmakat online elérni, megtekinteni és egy alkalommal végig játszani. A Tartalmak megtekintési jogát a játékos nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Játékos nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

 

4.2. A Tartalmakról tilos bármilyen hang-, kép- vagy videófelvétel készítése. Ezen pont megszegése a Játékos hozzáférésének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a Sweet Escape Kft a megtekintési díját nem téríti vissza.

 

4.3. Játékos semmilyen formában nem publikálhatja a Tartalmakban szereplő információkat, kódokat, vagy megoldásokat, mert az más lehetséges Játékosok játékélményét, illetve a Sweet Escape Kft jogait vagy jogos érdekeit sértené, károsítaná.

 

5. A Sweet Escape Kft jogai és kötelezettségei

5.1. A befizetett megtekintési díjat lemondás esetén a Sweet Escape Kft abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét a Játékos még a Tartalom megtekintése előtt, emailen jelzi.

5.2. A Sweet Escape Kft jogosult a Játékost a Tartalmak eléréséből kizárni, amennyiben a többi játékos élményét, illetve a Sweet Escape Kft jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. Az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a megtekintés díja nem jár vissza.

 

6. Kellékszavatosság

6.1. A Játékos – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Játékos a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Játékos viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

6.2. A Játékos köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő napon belül közölni. A Játékos a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

6.3 Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Játékos 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

6.4 A Játékos kellékszavatossági igényét a Sweet Escape Kftvel szemben érvényesítheti.

 

6.5 A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Játékos igazolja, hogy a szolgáltatást az adott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Játékos köteles bizonyítani, hogy az általa által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

7. Felmondási jog

7.1. A fogyasztónak minősülő Játékos a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondási jogának gyakorlására. A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Játékos a felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Sweet Escape Kfthez az ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt elérhetőségek egyikére. A fogyasztónak minősülő Játékos ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő felmondási nyilatkozat-mintát is. A Játékos határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

7.2. Ha a fogyasztónak minősülő játékos felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb a felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Sweet Escape Kft visszatéríti a Játékos által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Sweet Escape Kft az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Játékos más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Játékost semmilyen többletköltség nem terheli.

 

8. Adatvédelem

A Sweet Escape Kft birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. Játékos a megtekintési jog vásárlásával hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

 

9. Szerzői jog, felhasználási jog

A Weboldalon lévő Tartalmak kizárólagos felhasználási joga térbeli korlátozás nélküli (azaz az egész világra szóló), reklámcélú felhasználást is lehetővé tevő, részbeni felhasználást is engedélyező, a felhasználás mértékét tekintve korlátlan módon a Sweet Escape Kft-é. A felhasználási jog kiterjed a Tartalmak, annak egyes Játékai, minden származékos termékére és jogaira, különösen valamennyi online játék felhasználáshoz kapcsolódó jogra (pl.: rögzítésére és a műpéldányok többszörözésére, valamint azok terjesztésére vonatkozó jogokra; többszörözésére, beleértve a számítógéppel való többszörözést is); a Tartalmak, annak részei, illetve a Játékok tetszőleges felhasználásban papíralapú vagy internetes lejátszás céljából történő forgalomba hozatalának jogára; interneten vagy más digitális interaktív módon történő hasznosításának jogára, a Tartalmak jellegzetes és eredeti alakjainak vagy elemeinek kereskedelmi hasznosításának, illetve ilyen hasznosítás engedélyezési jogára is. (merchandising jogok).

 

10. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

10.1. A Játékos a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Tartalmakkal, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a Sweet Escape Kft ügyfélszolgálatához fordulhat az ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt elérhetőségek egyikén.

 

10.2. A Játékosnak a Sweet Escape Kft által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt elérhetőségek egyikén. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Játékos által megadott elérhetőségen a Játékost írásban értesítjük az eredményről.

 

11. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Sweet Escape Kft és Játékos között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Játékos a Sweet Escape Kft székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Játékos számára:

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: 06-1-488-2131, Email: bekelteto.testulet@bkik.hu)

Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

12. Egyebek

12.1. A Sweet Escape Kft minden ésszerű, elvárható intézkedést megtesz a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle kifejezett vagy vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállalnak a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Sweet Escape Kft a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Játékosok tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak védelmi szoftvereket és telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő Tartalom megtekintésére jelentkezés feltételezi a Játékos részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

12.2. A Sweet Escape Kft nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Játékost terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. Nem felelős továbbá az esetleges károkért, ha a Tartalom megtekintésére jelentkezés során bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezik és nem felelős a Játékos számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

 

12.3. A Weboldalon történő Tartalmakra jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), fogyasztó általi részvétel esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Sweet Escape Kft bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

12.4. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

 

Budapest, 2020. május 26.

Sweet Escape Kft.

 

1. számú melléklet

Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződés felmondására irányuló szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Sweet Escape Kft 1091 Budapest Üllői út 115/B

E-mail cím: szabaduloszoba@gmail.com

Adószám: 25417764-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-273965

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (Termék neve)

Átvétel időpontja: (Vásárlás időpontja)

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: (Dátum)

2. számú melléklet

Barion Pixel

A gladiátor
A gladiátor Digitális szabadulós játék
90 perc 3990 Ft
MEGNÉZEM
Mítoszok nyomán
Mítoszok nyomán Digitális szabadulós játék
90 perc 3990 Ft
MEGNÉZEM
Időmágus
Időmágus Digitális szabadulószoba
60 perc Ingyenes
MEGNÉZEM
Mr. Holmes
Mr. Holmes Kooperatív nyomozós játék
60 perc 3990 Ft
MEGNÉZEM
Dr. Watson
Dr. Watson Kooperatív nyomozós játék
60 perc Ingyenes
MEGNÉZEM
Szabadulószoba LIVE
Szabadulószoba LIVE Webkamerás szabadulószoba
60 perc 4900 Ft
MEGNÉZEM
Múzeumkerti nyomozás
Múzeumkerti nyomozás Családi szabadtéri kincskereső
60 perc Ingyenes
MEGNÉZEM
Királyerdő Kincsei - Tamariska Domb
Királyerdő Kincsei - Tamariska Domb Családi szabadtéri kincskereső
90 perc Ingyenes
MEGNÉZEM
Elvarázsolt kincses sziget
Elvarázsolt kincses sziget Szabadtéri kincskereső játék
90 perc Ingyenes
MEGNÉZEM
zŰrkaland
zŰrkaland Szabadtéri bolygóközi kincsvadászat
90 perc Ingyenes
MEGNÉZEM
Mitrejt Mokka - Nyomozós játék
Mitrejt Mokka - Nyomozós játék Interaktív online krimi
90 perc 3990 Ft
MEGNÉZEM
Csapatépítő online kvíz játékmesterrel
Csapatépítő online kvíz játékmesterrel Csapatépítő kvízjáték
60 perc 1500 Ft
MEGNÉZEM
Hamisítatlan tolvajnyelv szótár
Hamisítatlan tolvajnyelv szótár Szórakoztató kvízjáték
10 perc Ingyenes
MEGNÉZEM
Szerelmesek őrült rekordjai
Szerelmesek őrült rekordjai Szórakoztató kvízjáték
10 perc Ingyenes
MEGNÉZEM
Karácsonyi hagyományok
Karácsonyi hagyományok Szórakoztató kvízjáték
10 perc Ingyenes
MEGNÉZEM
Karácsonyi világrekordok
Karácsonyi világrekordok Szórakoztató kvízjáték
10 perc Ingyenes
MEGNÉZEM
Szilveszteri furcsa szokások
Szilveszteri furcsa szokások Szórakoztató kvízjáték
10 perc Ingyenes
MEGNÉZEM